A continuación os presentamos una lista de manuales, guías y presentaciones sobre SEO.

Entre ellos encontrarán información de distintos niveles, tanto básica, media y avanzada sobre técnicas SEO para posicionar mejor sus contenidos en los buscadores. Conseguir una posición relevante del contenido de un sitio web en los buscadores no es fácil, pero aplicando estas técnicas tenemos grandes posibilidades de que nuestros contenidos lleguen a un lugar privilegiado en los resultados de las búsquedas.

La lista está compuesta por el título del documento, el autor y el formato del mismo.
A continuación presentámosvos unha lista de manuais, guías e presentacións sobre SÉ.
Entre eles atoparán información de distintos niveis, tanto básica, media e avanzada sobre técnicas SÉ para situar mellor os seus contidos nos buscadores. Conseguir unha posición relevante do contido dun sitio web nos buscadores non é fácil, pero aplicando estas técnicas temos grandes posibilidades de que os nosos contidos cheguen a un lugar privilexiado nos resultados das procuras.

A lista está composta polo título do documento, o autor e o formato do mesmo.

 1. Manual de SEO (VSEO) (PDF)
 2. Google SEO Report Card (Google) (PDF)
 3. Guía para principiantes sobre Optimización para Motores de Búsquedas (Google) (PDF)
 4. ¿Cómo elegir las mejores palabras claves? (Milagros de ChicaSEO) (PDF)
 5. Guía de Recomendaciones SEO para posicionamiento en Internet (Inteco) (PDF)
 6. Resumen Hablemos de SEO (Tristán Elósegui) (PDF)
 7. Guía SEO. Comunicar contenidos y servicios a través de buscadores (Universidad de Navarra) (PPT)
 8. La utilización de estrategias SEO en el sector de la venta de libros (Universitat Politècnica de Catalunya) (PDF)
 9. Posicionamiento en Buscadores (SEO) para periódicos (Sociedad Interamericana de Prensa) (PDF)

Que é a SÉ ou Posicionamento en buscadores web ?
O posicionamento en buscadores ou posicionamento web (SÉ polas súas siglas en inglés, de Search Engine Optimization) é o proceso de mellorar a visibilidade dun sitio web nos diferentes buscadores, como Google, Yahoo! ou Bing de maneira orgánica, é dicir sen pagarlle diñeiro ao buscador para ter acceso a unha posición destacada nos resultados.A tarefa de optimizar a estrutura dunha web e o contido da mesma, así como a utilización de diversas técnicas de linkbuilding, linkbaiting ou contidos virales co obxectivo de aparecer nas primeiras posicións dos resultados dos buscadores (cando un usuario busca por unha determinada palabra ou keyword), é coñecida como SÉ, sigla en inglés que significa Search Engine Optimization, ou sexa, ‘Optimización para motores de procura’.A aplicación de técnicas SÉ adoita ser máis intensa en sitios web con moita competencia e o que se pretende coa súa aplicación é o situarse por encima dos competidores por determinadas palabras crave.A técnicas SÉ poden ser desmedidas e afectar os resultados naturais dos grandes buscadores polo que se incumpren as cláusulas e condicións de uso dos mesmos poden ser consideradas, nalgúns casos, como unha forma de SPAM, o spamdexing.O traballo é amplo, xa que o posicionamento involucra ao código de programación, ao deseño e aos contidos. Tamén nos referimos a SÉ para definir as persoas que realizan este tipo de traballo.
Actividades para mellorar o posicionamento en buscadores
Conseguir que outras webs de temática relacionada enlacen coa túa web. Para iso é interesante realizar unha procura para aqueles termos que consideras deberían levar tráfico á túa web e estudar cales deles teñen un contido complementario. Se por exemplo queres situarche polo termo «barbaría madrid» pode ser interesante tentar conseguir backlinks de barbarías doutras cidades. A temática será similar e non corres o risco de «canibalización».Darse de alta en directorios importantes como Dmoz e Yahoo!. Os directorios perderon moito interese no buscadores pero seguen sendo un bo punto de partida para conseguir ligazóns ou un primeiro rastrexo da túa web polos buscadores. Ambas requiren dun filtro humano para a súa inclusión o que asegura a calidade da web engadidas, pero tamén retarda e dificulta a súa inclusión.Rexistrarse e participar en foros, de preferencia en foros temáticos relacionados á actividade da súa páxina web. A frecuente participación ten que ir acompañado de achegue real e valioso como para ser tomado en conta como un usuario cualificado, o detalle do éxito para conseguir visitas e aumentar o posicionamento é a ligazón cara á súa páxina web presentado na súa firma.Escribir artigos noutros sitios web. Os artigos son un método moi poderoso para mellorar o posicionamento e conseguir atraer visitas.Se podes escribir uns artigos dun curso, dos trucos do día, a utilidade do produto da túa web.Agora mesmo hai centos de redes sociais, por exemplo Hi5, Facebook e, Orkut, nas cales poder participar e obter visitas dos nosos novos «amigos». Para Google Twitter e Facebook son as redes sociais que máis relevancia teñen para o posicionamento.Crear contidos con textos que conteñen palabras crave con que buscan os usuarios web os servizos ou produtos deste sitio.Utilizar negrita ou cursiva nos contidos para as palabras crave que se pretenden situar.Facer a nosa web o máis accesible posible: limitar contido en Flash, frames ou JavaScript. Este tipo de contido non permite o rastrexo ou seguimento da información por parte do robot nas diferentes páxinas ou seccións. Para eles son un espazo plano polo cal non se pode navegar.Crear títulos únicos e descricións pertinentes do contido de cada páxina. Cada páxina é un cartón de presentación para o buscador. Os títulos e descricións son puntos de partida para a identificación dos termos relevantes ao longo da web polos buscadores. As mellores prácticas recomendan escribir títulos de entre 60 e 70 caracteres.Enlazar internamente as páxinas do noso sitio de maneira ordenada e clara. Un «mapa do sitio» (tanto o de Google como un presente no sitio) permitirá dar paso ao buscador polas diferentes seccións do sitio en forma ordenada, mellorando a súa visibilidade.Actualizar a páxina con contido orixinal de calidade.Intercambiar contido.Xerar tráfico a través de SEM (Search Engine Mercadotecnia) ou anuncios en buscadores coas palabras consideradas clave para a páxina web. Así mesmo, xerar tráfico a través de redes sociais e anuncios segmentados nas mesmas e outras páxinas de interese.Optimizar o tempo de carga dunha web para conseguir a redución do ancho de banda e dos Adwords CPC, aumentar a taxa de conversión e mellorar o posicionamento en buscadores.1Mellorar a experiencia do usuario con melloras do deseño e diminución das taxas de rebote.Aloxar a web nun servidor fiable.
Fonte: www.geeksroom.com


 1. Manual de SEO (VSEO) (PDF)
 2. Google SEO Report Card (Google) (PDF)
 3. Guía para principiantes sobre Optimización para Motores de Búsquedas (Google) (PDF)
 4. ¿Cómo elegir las mejores palabras claves? (Milagros de ChicaSEO) (PDF)
 5. Guía de Recomendaciones SEO para posicionamiento en Internet (Inteco) (PDF)
 6. Resumen Hablemos de SEO (Tristán Elósegui) (PDF)
 7. Guía SEO. Comunicar contenidos y servicios a través de buscadores (Universidad de Navarra) (PPT)
 8. La utilización de estrategias SEO en el sector de la venta de libros (Universitat Politècnica de Catalunya) (PDF)
 9. Posicionamiento en Buscadores (SEO) para periódicos (Sociedad Interamericana de Prensa) (PDF)

 

 

SEO

 

¿ Que es el SEO o Posicionamiento en buscadores web ?

El posicionamiento en buscadores o posicionamiento web (SEO por sus siglas en inglés, de Search Engine Optimization) es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los diferentes buscadores, como Google, Yahoo! o Bing de manera orgánica, es decir sin pagarle dinero al buscador para tener acceso a una posición destacada en los resultados.
La tarea de optimizar la estructura de una web y el contenido de la misma, así como la utilización de diversas técnicas de linkbuilding, linkbaiting o contenidos virales con el objetivo de aparecer en las primeras posiciones de los resultados de los buscadores (cuando un usuario busca por una determinada palabra o keyword), es conocida como SEO, sigla en inglés que significa Search Engine Optimization, o sea, ‘Optimización para motores de búsqueda’.
La aplicación de técnicas SEO suele ser más intensa en sitios web con mucha competencia y lo que se pretende con su aplicación es el posicionarse por encima de los competidores por determinadas palabras clave.
Las técnicas SEO pueden ser desmedidas y afectar los resultados naturales de los grandes buscadores por lo que si incumplen las cláusulas y condiciones de uso de los mismos pueden ser consideradas, en algunos casos, como una forma de SPAM, el spamdexing.
El trabajo es amplio, ya que el posicionamiento involucra al código de programación, al diseño y a los contenidos. También nos referimos a SEO para definir las personas que realizan este tipo de trabajo.

Actividades para mejorar el posicionamiento en buscadores

Conseguir que otras webs de temática relacionada enlacen con tu web. Para ello es interesante realizar una búsqueda para aquellos términos que consideras deberían llevar tráfico a tu web y estudiar cuáles de ellos tienen un contenido complementario. Si por ejemplo quieres posicionarte por el término «peluquería madrid» puede ser interesante intentar conseguir backlinks de peluquerías de otras ciudades. La temática será similar y no corres el riesgo de «canibalización».
Darse de alta en directorios importantes como Dmoz y Yahoo!. Los directorios han perdido mucho interés en los buscadores pero siguen siendo un buen punto de partida para conseguir enlaces o un primer rastreo de tu web por los buscadores. Ambas requieren de un filtro humano para su inclusión lo que asegura la calidad de las web añadidas, pero también ralentiza y dificulta su inclusión.
Registrarse y participar en foros, de preferencia en foros temáticos relacionados a la actividad de su página web. La frecuente participación tiene que ir acompañado de aporte real y valioso como para ser tomado en cuenta como un usuario calificado, el detalle del éxito para conseguir visitas y aumentar el posicionamiento es el enlace hacia su página web presentado en su firma.
Escribir artículos en otros sitios web. Los artículos son un método muy poderoso para mejorar el posicionamiento y conseguir atraer visitas.Si puedes escribir unos artículos de un curso, de los trucos del día, la utilidad del producto de tu web.
Ahora mismo hay cientos de redes sociales, por ejemplo Hi5, Facebook y, Orkut, en las cuales poder participar y obtener visitas de nuestros nuevos «amigos». Para Google Twitter y Facebook son las redes sociales que más relevancia tienen para el posicionamiento.
Crear contenidos con textos que contienen palabras clave con que buscan los usuarios web los servicios o productos de este sitio.
Utilizar negrita o cursiva en los contenidos para las palabras clave que se pretenden posicionar.
Hacer nuestra web lo más accesible posible: limitar contenido en Flash, frames o JavaScript. Este tipo de contenido no permite el rastreo o seguimiento de la información por parte del robot en las diferentes páginas o secciones. Para ellos son un espacio plano por el cual no se puede navegar.
Crear títulos únicos y descripciones pertinentes del contenido de cada página. Cada página es una tarjeta de presentación para el buscador. Los títulos y descripciones son puntos de partida para la identificación de los términos relevantes a lo largo de la web por los buscadores. Las mejores prácticas recomiendan escribir títulos de entre 60 y 70 caracteres.
Enlazar internamente las páginas de nuestro sitio de manera ordenada y clara. Un «mapa del sitio» (tanto el de Google como uno presente en el sitio) permitirá dar paso al buscador por las diferentes secciones del sitio en forma ordenada, mejorando su visibilidad.
Actualizar la página con contenido original de calidad.
Intercambiar contenido.
Generar tráfico a través de SEM (Search Engine Marketing) o anuncios en buscadores con las palabras consideradas clave para la página web. Así mismo, generar tráfico a través de redes sociales y anuncios segmentados en las mismas y otras páginas de interés.
Optimizar el tiempo de carga de una web para conseguir la reducción del ancho de banda y de los Adwords CPC, aumentar la tasa de conversión y mejorar el posicionamiento en buscadores.1
Mejorar la experiencia del usuario con mejoras del diseño y disminución de las tasas de rebote.
Alojar la web en un servidor fiable.

competitividad SEO

competitividad SEO

Fuente: www.geeksroom.com