Los premios Laus son algo así como los óscares del diseño en nuestro país. Vienen celebrándose desde hace treinta y nueve años y gozan de un prestigio indudable. Este año un estudiante ha obtenido uno de los seis Grand Laus con el que ha sorprendido gratamente al mundo del diseño y a la prensa especializada.


Os premios Laus son algo así como os óscares do deseño no noso país. Veñen celebrándose dende hai trinta e nove anos e gozan dun prestixio indubidable. Este ano un estudante obtivo un dos seis Grand Laus co que sorprendeu gratamente ao mundo do deseño e á prensa especializada.

É galego e estuda deseño en Barcelona. Chámase Rodrigo Pintos e a súa proposta marabillou a todo aquel que a coñece e dedica uns minutos a entendela. O Laus para estudantes adoita pasar desapercibido case sempre, eclipsado polas categorías maiores de deseño gráfico, interactivos, audiovisuais ou publicidade. Pero non sucedeu nesta ocasión.

Rodrigo afirma que o sistema de notación musical resulta anacrónico e complexo, e por iso lle pareceu que intentar melloralo era un reto interesante. A tipografía tivo unha evolución continua, mentres as partituras son iguais que hai dous séculos. O sistema Denota que propón consiste na racionalización xeométrica do sistema de notación actual.

Establecendo un paralelismo coa tipografía, Denota é ao sistema actual o que a Futura é á Bodoni. Pinto eliminou trazos propios da caligrafía, como o contraste de grosores, e se simplificaron os símbolos; ademais das variacións formais tamén realiza incorporacións ao sistema en si como a supresión das plicas (ascendentes das notas) entre figuras enlazadas e a recolocación das alteracións na parte superior ou inferior das notas, logrando que ocupe case a metade que o sistema que lle precede; ademais as liñas do pentagrama estreitan para diferenciarse mellor das figuras musicais e a cabeza das notas non toca as devanditas liñas, co que se evita o efecto de «empastado». O novo sistema incorpora unha tipografía que concorda en grosor e morfoloxía coas notas logrando maior harmonía entre ambas as dúas.

O resultado é espectacular. Sen necesidade de aprendizaxe nin adaptación, as novas partituras ocupan menos espazo, son máis racionais e doados de ler, e mesmo dende o punto de vista estético hai que recoñecer que están moito máis acordes cos tempos que corren. E un detalle máis: polo simple feito de que desaparecen os trazos diagonais, son moito máis cómodas de ler tanto en pantalla coma en impresións de baixa resolución. Como non se lle ocorreu a ninguén antes?

Nunha rolda de prensa onde compartía espazo e tempo cos mellores profesionais do país que tamén obtiveran un Grand Laus, Rodrigo Pinto foi capaz de acaparar a atención, e en apenas cinco minutos, cunha minuciosa presentación audiovisual cativou tanto eses profesionais, que insistían en preguntalo e pedirlle o seu teléfono, coma os xornalistas que loitaban por conseguir unha entrevista con esta nova promesa do deseño. Haberá que seguirlle a pista.


Os demais Grand Laus

Na categoría de deseño gráfico Anna Gasulla e Klas Ernflo gañaron coa identidade do Disseny Hub Barcelona; na de interactivos recibiu o premio Aer Visual Studio coa web para Fredo Viola; a axencia Villarrosás gañou na categoría de Dirección de arte publicitaria pola súa campaña para Nike dos 5 magníficos; as cortinas de Cuatro realizadas por Vectorsoul foron as gañadoras en audiovisuais; por último, o estudo Bildi Grafiks obtivo o seu recoñecemento na categoría de gráfica e comunicación pública co seu catálogo Talens.

Fonte: www.soitu.es

Es gallego y estudia diseño en Barcelona. Se llama Rodrigo Pintos y su propuesta ha encandilado a todo aquel que la conoce y dedica unos minutos a entenderla. El Laus para estudiantes suele pasar desapercibido casi siempre, eclipsado por las categorías mayores de diseño gráfico, interactivos, audiovisuales o publicidad. Pero no ha sucedido en esta ocasión.

Rodrigo afirma que el sistema de notación musical resulta anacrónico y complejo, y por ello le pareció que intentar mejorarlo era un reto interesante. La tipografía ha tenido una evolución continua, mientras las partituras son iguales que hace dos siglos. El sistema Denota que propone consiste en la racionalización geométrica del sistema de notación actual.

Estableciendo un paralelismo con la tipografía, Denota es al sistema actual lo que la Futura es a la Bodoni. Pinto ha eliminado rasgos propios de la caligrafía, como el contraste de grosores, y se han simplificado los símbolos; además de las variaciones formales también realiza incorporaciones al sistema en sí como la supresión de las plicas (ascendentes de las notas) entre figuras enlazadas y la reubicación de las alteraciones en la parte superior o inferior de las notas, logrando que ocupe casi la mitad que el sistema que le precede; además las líneas del pentagrama se estrechan para diferenciarse mejor de las figuras musicales y la cabeza de las notas no toca dichas líneas, con lo que se evita el efecto de «empastado». El nuevo sistema incorpora una tipografía que concuerda en grosor y morfología con las notas logrando mayor armonía entre ambas.

El resultado es espectacular. Sin necesidad de aprendizaje ni adaptación, las nuevas partituras ocupan menos espacio, son más racionales y fáciles de leer, e incluso desde el punto de vista estético hay que reconocer que están mucho más acordes con los tiempos que corren. Y un detalle más: por el simple hecho de que desaparecen los trazos diagonales, son mucho más cómodas de leer tanto en pantalla como en impresiones de baja resolución. ¿Cómo no se le ocurrió a nadie antes?

En una rueda de prensa donde compartía espacio y tiempo con los mejores profesionales del país que también habían obtenido un Grand Laus, Rodrigo Pinto fue capaz de acaparar la atención, y en apenas cinco minutos, con una minuciosa presentación audiovisual cautivó tanto a esos profesionales, que insistían en preguntarle y pedirle su teléfono, como a los periodistas que luchaban por conseguir una entrevista con esta joven promesa del diseño. Habrá que seguirle la pista.

Los demás Grand Laus

En la categoría de diseño gráfico Anna Gasulla y Klas Ernflo ganaron con la identidad del Disseny Hub Barcelona; en la de interactivos recibió el premio Aer Visual Studio con la web para Fredo Viola; la agencia Villarrosás ha ganado en la categoría de Dirección de arte publicitaria por su campaña para Nike de los 5 magníficos; las cortinillas de Cuatro realizadas por Vectorsoul fueron las ganadoras en audiovisuales; por último, el estudio Bildi Grafiks obtuvo su reconocimiento en la categoría de gráfica y comunicación pública con su catálogo Talens.

Fuente: www.soitu.es